Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • pl
  • en
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Z kulturą mi do twarzy

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

Czas trwania: 04.10.21r - 24.06.2022r

Koordynator: Anna Kadłubowska

Osoby biorące udział w projekcie: Katarzyna Smerecka

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:
- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki
- współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka
- kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.


Cele szczegółowe:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
i historią w sposób dostępny dziecku
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.