Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

Mały miś w świecie wielkiej literatury 2019/2020

Czas trwania: rok 2019/2020

Koordynator: Anna Kadłubowska, Agnieszka Ławicka, Sylwia Polewacz

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych:
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadaństawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książkąprzez zabawy, piosenki,twórczośćplastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
k) promocja przedszkola;
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

 

Projekt jest zgodny z podstawąprogramowąwychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.