Przedszkole Miejskie w Barczewie

  • en
  • pl
A A+ A+ A+

pm.barczewo@wp.pl

89 514 83 96

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu www.przedszkolebarczewo.pl

Przedszkole Miejskie w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak opisów zdjęć, tekstów alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-11-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Barbara Mikołajczuk, e-mail: pm.barczewo@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 89 514 83 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków).

Budynek, korytarze, schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest wind. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W przedszkolu istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku jest ograniczone z powodu nieprzystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.